disclaimer

Disclaimer shipcarservices.nl

Versie geldig vanaf: 01 januari 2009

 
Preambule

De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van shipcarservices.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DSyachts.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. shipcarservices.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
 
Artikel 1 Acceptatie

1.1 Hetgeen bepaald in deze Disclaimer is van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website. Door de toegang en het gebruik van deze website accepteert u onvoorwaardelijk en volledig hetgeen bepaald in deze Disclaimer.
1.2 shipcarservices.nl behoudt het recht om deze voorwaarden zonder u daar voorafgaand over te informeren op ieder moment te wijzigen.
1.3 Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de Disclaimer, zal de aangepaste versie van de Disclaimer op de website worden gezet onder vermelding van de datum waarop de Disclaimer op de website zijn geplaatst.
 
Artikel 2 Intellectuele eigendommen
 
2.1 De inhoud van de shipcarservices.nl website, waaronder doch niet uitsluitend: teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto┤s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van DSyachts.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriŰle eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van shipcarservices.nl.
2.2 Alle rechten van intellectuele eigendom berusten uitsluitend bij shipcarservices.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Disclaimer andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. In zowel overeenkomsten tussen opdrachtgever en shipcarservices.nl evenals in deze Disclaimer kan geen bepaling worden ge´nterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.
 
Artikel 3 Toegang en gebruik van de website

3.1 De inhoud van de websites die eigendom is van shipcarservices.nl mag uitsluitend worden gebruikt voor de daartoe bestemde doeleinden. Mocht een bezoeker de website op een wijze gebruiken, die niet samen gaat met de daartoe bestemde doeleinde, is shipcarservices.nl gerechtigd de bezoeker de toegang te ontzeggen door zijn/haar IP-adres te blokkeren.
3.2 Behoudens de situatie waarin u nadrukkelijk toestemming heeft gekregen van shipcarservices.nl is elk ander gebruik zoals bepaald in lid 1 van artikel 3, waaronder doch niet uitsluitend, het geheel of gedeeltelijk: nabootsen, vermenigvuldigen, aanpassen, distribueren of verzenden op wat voor manier dan ook van de inhoud strikt verboden.
 
Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 De persoonsgegevens van de gebruikers van deze website worden beheerd door shipcarservices.nl en worden uitsluitend gebruikt zolang dit voor de door shipcarservices.nl geleverde diensten noodzakelijk is. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. Hieronder vallen ook IP-adressen.
 
Artikel 5: Links
 
5.1 Het is mogelijk dat er op de websites van shipcarservices.nl hyperlinks zijn geplaatst die u naar websites leiden die niet beheerd worden door shipcarservices.nl. shipcarservices.nl heeft geen controle en/of invloed op de inhoud van deze websites. Derhalve is shipcarservices.nl op geen manier aansprakelijk voor de inhoud en/of het functioneren van deze websites.
5.2 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 5.1 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.
5.3 Het plaatsen van hyperlinks naar websites die eigendom zijn van shipcarservices.nl is verboden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van shipcarservices.nl is gegeven.
 
Artikel 6 Overige bepalingen

6.1 Hetgeen bepaald in deze Disclaimer is volledig en onvoorwaardelijk van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de inhoud van deze website. Eventuele andere voorwaarden en/of bepalingen die door shipcarservices.nl aan u worden verstrekt worden als aanvullend aan hetgeen dat is bepaald in deze Disclaimer beschouwd. In het geval dat deze andere bepalingen verstrekt door shipcarservices.nl tegenstrijdig zijn met hetgeen bepaald in deze Disclaimer, dan prevaleren deze andere voorwaarden en bepalingen over de bepaling neergelegd in deze Disclaimer.
6.2 deze site is eigendom van beheer groep cth
6.2 Aan het feit dat shipcarservices.nl één of meerdere bepalingen zoals neergelegd in deze Disclaimer mogelijk soepel toepassen mogen geen rechten worden ontleend.
6.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Disclaimer geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Disclaimer volledig van toepassing.